POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, por el que se deroga la directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD), de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante, LSSI-CE) y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), ANDA CONMIGO, S.L. garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestros clientes, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos facilitados serán tratados en los términos establecidos en el RGPD, en ese sentido ANDA CONMIGO, S.L. ha adoptado los niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros, expuestos a continuación. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Responsable del tratamiento
Denominación: ANDA CONMIGO, S.L.
CIF: B05315700
Dirección: Francisco Alonso 2, 28660 | BOADILLA DEL MONTE
Teléfono: 916 322 477 
Correo electrónico: info@andaconmigo.com

Finalidad del tratamiento
Todos los datos facilitados por nuestros clientes y/o visitantes en la web de ANDA CONMIGO, S.L. o a su personal, serán incluidos en registro de actividades de tratamiento de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de ANDA CONMIGO, S.L., imprescindibles para prestar los servicios solicitados por los usuarios, o para resolver las dudas o cuestiones planteadas por nuestros visitantes. Nuestra política es no elaborar perfiles sobre los usuarios de nuestros servicios.

Legitimitat del tractament

 1. Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats endeutades.
 3. El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d'informació plantejada.

Destinatarios
No cedemos sus datos personales a nadie, salvo a Fundación anda CONMiGO y a excepción de aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Por poner un ejemplo, la Ley Tributaria obliga a facilitar a la Agencia Tributaria determinada información sobre operaciones económicas que superen una determinada cantidad.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir sobre això.

Comunicació
No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recaptades. A l'hora de determinar l'oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En este sentido, ANDA CONMIGO, S.L. conservará los datos personales una vez terminada su relación con Ud., debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado.

Una vez bloqueados, sus datos resultarán inaccesibles para ANDA CONMIGO, S.L. y no serán tratados excepto para su puesta a disposición a las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas de los tratamientos, así como para el ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Seguretat
Emprem tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l' estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l'ús que Ud. faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar-hi el compliment.

Els seus drets
L' informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d' accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;
 3. Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l' exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, cas en el qual, podrem conservar-les per a l' exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d' oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. «Nombre_Empresa» deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l' existència d' una relació contractual o el seu consentiment.
 7. Derecho a revocar el consentimiento otorgado a ANDA CONMIGO, S.L.

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres en l'adreça MABE TERÀPIES INFANTILS I OCI, S.L.U, adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de drets
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d' algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es
 • Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l' assistència d' advocat ni procurador.

Actualizaciones
ANDA CONMIGO, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales que puedan afectar el cumplimiento de la misma.

POLÍTICA DE QUALITAT. UNE-EN-ISO 9001: 2015.

Totes les actuacions dels qui componem ANDA CONMIGO van encaminades a satisfer les necessitats dels nostres clients i de les nostres parts interessades. Per refermar el compromís amb la Qualitat, l' Organització ha decidit implantar un sistema de Gestió de Qualitat, conforme a la norma internacional UNE-EN-ISO 9001: 2015.

Aquesta implantació implica el compliment de requisits reglamentaris i legals aplicables, així com amb el compromís de millora contínua.

Concretament, la Política de Gestió d ' ANDA CONMIGO es defineix en:

 • Compromís amb el client i les parts interessades perquè disposi de les solucions necessàries i adequades a les seves circumstàncies, mantenint el vincle en el temps i fomentant la confiança en la Qualitat i Excel·lència del nostre treball.
 • Assignació eficaç de funcions i responsabilitats de manera que el concepte de qualitat estigui present en tots els nivells i activitats.
 • Conscienciar i motivar el nostre personal, sobre la importància de la implantació i desenvolupament d' un Sistema de Gestió, garantint la seva formació per al correcte acompliment de les seves activitats dins de l' organització.
 • Implantar i mantenir les mesures internes de gestió i control per complir amb els requisits i millorar contínuament l' eficàcia del sistema de Qualitat i assegurar així la satisfacció dels nostres clients i parts interessades.

Considerant aquestes pautes, aquesta direcció reitera el seu més ferm compromís conjuminant esforços per a l' assoliment d' aquests objectius, per la qual cosa aquesta política és entesa, implantada i mantinguda al dia en tots els nivells de l' organització.