facebook

Psicologia i Pedagogia

Psicopedagogia

La psicopedagogia és la unió de la psicologia amb la pedagogia. Les àrees de treball són Tècniques d' estudi, dificultats de l' aprenentatge, funcions executives.

Principalment, els problemes escolars es poden deure a múltiples causes i és important que aquestes s' identifiquin per poder desenvolupar el pla d' intervenció adequat.

Per a un correcte abordatge del petit, s' ha de realitzar atenent la diversitat, amb diferents metodologies adaptades als processos d' aprenentatge i desenvolupament, tenint en compte les particularitats de cada infant.

Àrees

 • Àrea Socio afectiva: En l' entorn familiar, escolar i dimensió personal. Autoestima i motivació.
 • Àrea Conductual: Mitjançant les habilitats socials i modificació de conducta.
 • Àrea Cognitiva: atenció/concentració, memòria, llenguatge, pensament, raonament i percepció.
 • Àrea Lectura i Escriptura: qualitat, velocitat, errors de la lectura i escriptura, comprensió lectora, entre d' altres.
 • ÀreaCàlig: comprensió llenguatge matemàtic, maneig d'operatòries (oral i escrit), resolució de problemes, entre d'altres.

Un dels majors problemes que també tractem d'evitar és l'Abandonament escolar derivat del fracàs escolar que està entre el 7% i el 10%. Diem que es produeix fracàs escolar quan l' alumne no assoleix els objectius acadèmics mínims proposats per al seu nivell acadèmic. Pot acabar en abandonament escolar, amb les greus conseqüències per al desenvolupament personal futur del jove.

ÀREES D' INTERVENCIÓ de la psicopedagogia

Buit
Intervenció lectoescriptura

La intervenció en les dificultats d' aprenentatge en la lectoescriptura se centra a millorar la lectura eficaç, bé per un mal aprenentatge de base o per dificultats en l' inici, millorar la qualitat de la grafia, enriquir el vocabulari i aconseguir una expressió escrita més correcta i creativa.

Està adreçada a alumnes que tenen dificultats específiques en la seva lectura o escriptura i que els obstaculitzen per seguir amb bon rendiment en les àrees acadèmiques

Aquesta intervenció se centrarà en les característiques especifiques de cada infant per millorar i corregir les possibles dificultats en:

 • Lectura de paraules errònies o lenta.
 • Comprendre el significat del que llegeix.
 • Regles ortogràfiques.
 • Expressió escrita.
 • Correcció gramatical i de la puntuació.
 • Estructures sintàctiques.
Dèficit d' atenció
Hi ha nens que semblen no escoltar quan se'ls parla directament, que els costa posar-se en marxa, que no persisteixen en l'esforç que requereixen les tasques escolars i que, sovint, obliden o perden coses i es distreuen amb molta facilitat, el cataloguem com nens despistats o desastres, però en la majoria de les ocasions hi ha un dèficit d'atenció que justifica aquesta conducta, també poden presentar retards en l' adquisició del llenguatge, problemes de lectoescriptura, errors en les operacions, dificultats en la resolució de problemes, manca d' esforç o d' hàbits de treball.

A través d' un entrenament cognitiu, com qualsevol altre component del tractament, ajustat a les característiques individuals i a les dificultats específiques de cada infant s' ha de dotar d' estratègies d' auto instruccions que l' influiran en la lectura, escriptura, les relacions socials, la memòria, l' escolta i l' organització en les tasques.

Comprensió lectora
L' aprenentatge de la lectura requereix la capacitat de llegir, de comprendre i d' interpretar el text.

Per comprendre un text hem d' activar els coneixements necessaris per donar coherència, integrant text i coneixements. Per això hem de reconèixer paraules i accedir al significat de les mateixes (ruta lèxica o fonològica), integrar les idees linealment, per finalment integrar totes les idees del text. Finalment construir un significat i donar sentit al llegit. Per això necessitem els processos cognitius bàsics: percepció, atenció i memòria.

En millorar en la comprensió lectora es dóna un valor significatiu a la lectura i motivació en l' activitat per aconseguir una precisió en la lectura de paraules, velocitat o fluïdesa de la lectura.

És necessari en totes les àrees curriculars, des de la comprensió d' enunciats curts per accedir a la informació com en textos més llargs.

Funcions executives

Les funcions executives són les activitats mentals complexes necessàries per planificar, organitzar, revisar, regularitzar i avaluar la nostra conducta per aconseguir

Els problemes en el funcionament executiu afecten els infants de diferents maneres.

 • Problemes per començar i/o acabar tasques
 • Dificultat per prioritzar tasques
 • Dificultat per seguir instruccions o una seqüència de diversos passos
 • Problema per canviar l' atenció d' una tasca a una altra
 • Dificultat per organitzar els seus pensaments
 • No ser capaç d' administrar el seu temps
 • Frustrar-se fàcilment i donar-se per vençut en lloc de demanar ajuda
 • Començar una tasca, distreure's i mai acabar-la
 • Dificultat per prendre decisions
Què hem de treballar
 • Memòria de treball
 • Planificació
 • Raonament
 • Flexibilitat
 • Inhibició
 • Presa de decisions
 • Estimació temporal
 • Execució dual (multitasca)
Tècniques d' estudi

Saber estudiar requereix d' un aprenentatge. El fracàs en l'estudi, en gran part, és degut al fet que l'alumne no sap estudiar, ni li han ensenyat i d'aquí la importància d'oferir-los tècniques per obtenir el major rendiment del seu temps d'estudi. Amb bones tècniques d' estudi i motivació es facilitarà la comprensió i memorització dels continguts exposats a classe.

Un bon programa de tècniques d' estudi ha d' incloure:

 • Planificació i organització de l' estudi
 • Lectura ràpida i comprensiva
 • Tècniques
  • subratllat
  • esquema
  • resum
 • Memorització
 • Apunts
 • Activitats de repàs
 • Enfrontar-se als exàmens
Teràpies centrades en...
 • Dificultats d' aprenentatge
 • Trastorns de lectura i escriptura: Dislèxia, Disgrafia i Disortografia
 • Trastorns de comprensió lectora
 • Dèficit d' Atenció amb o sense Hiperactivitat: TDAH, TDA
 • Desenvolupament de les funcions executives
 • Reeducació de capacitats
 • Baix Rendiment Escolar:
  • Tècniques d' estudi
  • Manca de motivació en els estudis
  • Ansietat davant els exàmens
  • Manca de concentració i atenció

Si tens dubtes, o necessites que t'orientem en Tècniques d'estudi, memòria, concentració i necessites suport escolar per al teu fill, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Les nostres teràpies

Buit
TDA. TDAH. Deficit d' Atenció

Hi ha nens que semblen no escoltar quan se'ls parla directament, que els costa posar-se en marxa, que no persisteixen en l'esforç que requereixen les tasques escolars i que, sovint, obliden o perden coses i es distreuen amb molta facilitat, el cataloguem com nens despistats o desastres, però en la majoria de les ocasions hi ha un dèficit d'atenció que justifica aquesta conducta, també poden presentar retards o dificultat en:

 • L' adquisició del llenguatge.
 • Problemes de lectoescriptura.
 • Errors en les operacions matemàtiques.
 • Dificultats en la resolució de problemes.
 • Manca d' esforç o d' hàbits de treball.
 • Desorganització o manca de planificació.

El trastorn per dèficit d' atenció amb hiperactivitat és un trastorn del neurodesenvolupament de caràcter neurobiològic originat en la infància i que afecta al llarg de la vida, que es caracteritza per la presència de tres símptomes típics:

 • Dèficit d' atenció.
 • Impulsivitat.
 • Hiperactivitat motora i/o vocal.
Quan s'identifica com un trastorn?

S'identificarà com un trastorn quan aquests símptomes o els comportaments que se'n derivin s'observin amb molta més freqüència i intensitat que en els infants/adolescents d'igual edat i interfereixin en la vida quotidiana presents en dos o més contextos: a casa, l'escola o el seu entorn en general.

S'ha de tenir en compte que no tots els nens amb aquest trastorn manifesten els mateixos símptomes i amb la mateixa intensitat (podent presentar-se com a lleu, moderat o greu)

En el Manual de Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5), publicat per l'American Psychiatric Association en la seva última versió, que es va publicar el Maig de 2013 , es diferencien tres tipus de presentacions del TDAH:

 • Presentació combinada
 • La presentació predominantment amb manca d' atenció
 • i per últim, Presentació predominantment hiperactiva/impulsiva
Com treballem en anda CONMiGO?

A través d' un entrenament cognitiu, com qualsevol altre component del tractament, ajustat a les característiques individuals i a les dificultats específiques de cada infant per dotar d' estratègies d' auto instruccions que l' influirà en la lectura, escriptura, les relacions socials, la memòria, l' escolta la planificació i l' organització en les tasques.

Dificultats de l' aprenentatge

Les dificultats de l' aprenentatge, són a aquells els problemes escolars que afecten els processos d' aprenentatge i desenvolupament.

Es treballa des de diverses àrees:

 • Soci afectiva: Des de l' entorn familiar, escolar i dimensió personal, Autoestima i motivació.
 • Conductual: mitjançant les habilitats socials i modificació de conducta.
 • Cognitiva: A través de l'atenció/concentració, memòria, llenguatge, pensament, raonament i percepció.
 • Lectura i Escriptura: Millorant la qualitat, velocitat, errors de la lectura i escriptura, comprensió lectora.
 • Càlcul: Aconseguint una comprensió llenguatge matemàtic, maneig d'operatòries (oral i escrit), resolució de problemes, entre d'altres.

És important identificar que entre el 7% i el 10% dels fracassos escolars deriven en un abandonament escolar. Això ve derivat quan l' alumne no assoleix els objectius acadèmics mínims per al seu nivell acadèmic.

Com treballem

La intervenció en la millora de les dificultats d' aprenentatge se centrarà en les característiques específiques de cada infant, millorant i corregint les possibles dificultats en:

 • Lectura de paraules errònies o lenta.
 • Grafia en l' escriptura.
 • Comprendre el significat del que llegeix
 • Regles ortogràfiques
 • Expressió escrita.
 • Correcció gramatical i de la puntuació.
 • Estructures sintàctiques i gramaticals.
Teràpies centrades en
 • Dificultats en raonament matemàtic i discalculia
 • Trastorns de lectura i escriptura: Dislèxia, Disgrafia i Disortografia
 • Dificultat en comprensió lectora
 • Dèficit d' Atenció amb o sense Hiperactivitat: TDAH, TDA
 • Desenvolupament de les funcions executives
 • Reeducació de capacitats
 • Baix Rendiment Escolar
Tècniques d' Estudi i el Fracàs escolar

Saber estudiar requereix d' un aprenentatge. El fracàs en l'estudi, en gran part, és degut al fet que l'alumne no sap estudiar, ni li han ensenyat i d'aquí la importància d'oferir-los tècniques per obtenir el major rendiment del seu temps d'estudi. Amb bones tècniques d' estudi i motivació es facilitarà la comprensió i memorització dels continguts exposats a classe.

Aprendre a estudiar, no és senzill i en moltes ocasions requereix un aprenentatge igual que totes les coses.

El fracàs escolar, una cosa que ja hem comentat en altres post, en ocasions és degut al fet que l'alumne no sap com estructurar un estudi, entre altres coses, perquè ningú li ha ensenyat; per això la importància de mètodes i tècniques d' estudi que puguin ser util per a cada infant.

Hem de conèixer aquelles variables que afecten bon rendiment escolar:

 • Ambient on estudiem:
  • És important el soroll i els factors externs que afectin la distracció.
  • Lloc on realitzem l'estudi: Aquí veurem la col·locació en cadira, taula, la prestatgeria on tenim la informació, temperatura... i altres detalls que ja vam veure al post de consells a l'hora de fer deures.
 • Planificació i organització de l' estudi:
  • Cadascú té el seu mètode personal, però l'hem de trobar.
  • Parlarem de temps d'estudi, horaris, distribució d'aquest temps segons dificultat, planificació de les tasques a realitzar...
 • Com prendre apunts a classe i identificar la idea principal del professor
 • Treballs escrits o en grup
 • Mètode d' estudi: trobarem el mètode més adequat per a cada alumne.
  • Lectura ràpida i atenta, identificant les paraules o idees clau.
  • Aprendrem tècniques com:
   • Subratllar
   • Esquemes
   • Mapes conceptuals
  • Memorització
  • Concentració
  • Repàs
 • Com afrontar amb èxit l'examen.

Un bon programa de tècniques d' estudi ha d' incloure:

 • Planificació i organització de l' estudi
 • Lectura ràpida i comprensiva
 • Tècnica del subratllat
 • Tècnica de l' esquema
 • Tècnica del resum
 • Memorització i concentració
 • Apunts
 • Activitats de repàs
 • Enfrontar-se als exàmens
 • Gestió emocional i motivació
Funcions executives

Les funcions executives són les activitats mentals complexes necessàries per planificar, organitzar, revisar, regularitzar i avaluar la nostra conducta per aconseguir.

També hi ha una alteració de les funcions executives en casos com la dislèxia, la discalculia, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) o bé en problemes de dany cerebral.

Alguns exemples

Els problemes en el funcionament executiu afecten els infants de diferents maneres.

 • Problemes per començar i/o acabar tasques
 • Dificultat per prioritzar tasques
 • Dificultat per seguir instruccions o una seqüència de diversos passos
 • Problema per canviar l' atenció d' una tasca a una altra
 • Dificultat per organitzar els seus pensaments
 • No ser capaç d' administrar el seu temps
 • Frustrar-se fàcilment i donar-se per vençut en lloc de demanar ajuda
 • Començar una tasca, distreure's i mai acabar-la
 • Dificultat per prendre decisions
Que hem de treballar?
 • Memòria de treball
 • Planificació
 • Raonament
 • Flexibilitat
 • Inhibició
 • Presa de decisions
 • Estimació temporal
 • Execució dual (multitasca)

Tot i que hi ha diversitat d'opinions respecte a què són exactament, hi ha consens sobre quines habilitats les componen. Les principals serien:

 • Flexibilitat cognitiva: Capacitat per adaptar la nostra conducta i pensament a situacions novedoses, canviants o inesperades.
 • Inhibició: Capacitat per controlar respostes impulsives o automàtiques i generar respostes mediades per l' atenció i el raonament.
 • Monitoratge: Capacitat per a supervisor la conducta que duem a terme i assegurar-nos que compleix el pla d' acció establert.
 • Planificació: Capacitat per pensar en el futur i anticipar mentalment la forma correcta d' executar una tasca o assolir una meta específica.
 • Memòria de treball: Capacitat per emmagatzemar temporalment i manipular la informació, per tal de realitzar tasques cognitives complexes.
 • Presa de decisions: Capacitat per triar una opció entre diferents alternatives de manera eficient i meditada.
 • Resolució de problemes: Capacitat d' arribar a una conclusió lògica davant el plantejament d' una incògnita.
Es poden entrenar?

Totes les habilitats cognitives, poden ser entrenades per millorar el seu rendiment.

anda CONMiGO, disposa d'una bateria d'exercicis dissenyats per rehabilitar els dèficits en les funcions executives i altres funcions cognitives.

El cervell i les seves connexions neuronals i la seva plasticitat en edat primerenca, permeten aquest entrenament.

Si exercim freqüentment les funcions executives, les connexions cerebrals de les estructures implicades en aquesta capacitat s' enfortiran.

En anda CONMiGO, avaluem les funcions executives i cognitives. Preparem i desenvolupem un programa personalitzat d' entrenament cognitiu amb l' objectiu d' enfortir les funcions executives i aquelles que es considerin necessàries.

T'ajudem?

En anda CONMiGO ens caracteritzem per ser EXPERTS en ATENCIÓ PRIMERENCA I RETARD MADURATIU. Els nostres terapeutes són grans professionals, especialitzats, que utilitzen el joc com a via d'aprenentatge.

  Selecciona el centre amb el qual vols contactar*