Teràpia Ocupacional

Fracàs escolar

L' objectiu de la teràpia ocupacional és valorar la capacitat de la persona per realitzar les seves activitats quotidianes. També participar en el seu entorn i diferents contextos, contribuint a la seva recuperació i/o facilitant l'adaptació a la seva situació i així com augmentar el seu grau d'autonomia i millorar la seva qualitat de vida.

Psicomotricitat

La psicomotricitat ofereix a l'infant aquest espai per al moviment, el pensament i coordinació.

Tot el coneixement i l' aprenentatge, parteix de la pròpia acció de l' infant sobre el medi, els altres, i les experiències que rep no són àrees estrictes que es puguin parcel·lar, sinó manifestacions diferents encara que interdependents d' un ésser únic: L' INFANT.

És una tècnica que pretén afavorir el domini del moviment corporal, aquest desenvolupament motor i la relació amb el medi o les persones i la comunicació. Està basada en el desenvolupament integral de la persona mitjançant l' ús del moviment, el seu desenvolupament socioafectiu i cognitiu.

Podem fer ús de la psicomotricitat de diferents maneres i tant de forma individual com grupal.

A nivell educatiu, adreçat a l' infant sa, per estimular el desenvolupament global mitjançant el joc i l' activitat motriu.

O a nivell re-educatiu, amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament d'infants amb trastorns o retards en el desenvolupament fent que es produeixi un avenç el més homogeni possible dins de les seves capacitats.

Grups de Psicomotricitat, habilitats socials i joc

L' ocupació més important en la infància és el joc, és per això que fem ús d' aquesta eina per treballar aspectes que interfereixen en el seu desenvolupament, el seu desenvolupament maduratiu, etc.

Els infants alhora que es diverteixen mitjançant el joc, també desenvolupen i perfeccionen les seves habilitats motrius, es potencien les habilitats socials, empatia, comunicació i es fomenta la creativitat.

Psicomotricitat

Integració sensorial

La integració sensorial és la capacitat del Sistema Nerviós Central per organitzar i interpretar les informacions captades pels diversos sistemes sensorials (visual, auditiu, gustatiu, olfactiu, tàctil, propioceptiu i vestibular) i poder respondre així de forma adequada a l'ambient que ens envolta.

Però pot ser que hi hagi un mal funcionament de l' organització de la informació dins del S.N.C., el qual no aconsegueix organitzar els impulsos sensorials per poder donar-li a l' individu una informació adequada i precisa sobre ell mateix i el seu ambient.

Aquesta disfunció sol reflectir-se en el comportament i en la coordinació motora.

És el que es coneix com a Disfunció d'Integració Sensorial (DIS) o Desordre en el Processament Sensorial (DPS).

Pot cursar de forma aïllada o com a part d'altres: Trastorn de l'espectre autista, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, trastorn de coordinació motora del desenvolupament, trastorns d'ansietat en la mainada...

La teràpia d' integració sensorial és realitzada pel Terapeuta ocupacional, a través del joc, ocupació principal en la infància i part de la motivació interna de l' infant.

Es poden manifestar de la manera següent:

 • Nens amb alta distractibilitat, respostes exagerades davant el contacte físic. Desgrat davant de certes textures. Por exagerada davant moviments bàsics o als jocs del parc o sons forts.
 • Petits que busquen estímuls de forma exagerada i continuada. Per exemple, xocar contra els objectes, buscar el contacte amb els altres constantment o amb brusquedat.
 • Els nens que busquen el moviment contínuament o per contra li disgusta moure's i es cansa fàcilment.
 • O aquells que tenen poc equilibri, patosos, desperts, tenen molt poca precisió motriu, té dificultats per aprendre noves tasques motrius i el maneig d'objectes (pintures, llapis, coberts, pilotes...).

Casos típics són textures que el molesten, sorolls inesperats que li poden irritar, menjar de molt pocs aliments o per exemple córrer, o esquerdar en un centre comercial... això ve derivat de:

 • La sensibilitat al soroll, és a dir, el processament sensorial dels sorolls on els petits poden ser molt sensibles al soroll en
  el seu entorn.
 • La sensibilitat tàctil. Que indica que el petit pot tenir molta o molt poca sensibilitat al tacte. Això li provocarà que des de menjar menjars amb textures diferents fins a banyar-se sigui tot un repte.
 • La sensibilitat al gust. essent sensibles als sabors i les olors, espècies, determinats àpats o una pasta dentífrica.
 • La sensibilitat visual. On la intensitat dels llums, la radiant llum natural o de vegades el contrari, o el desordre visual, és un determinant indicador de processament sensorial.

Parlem d'Integració sensorial quan tractem de regular les sensacions que arriben al nostre sistema nerviós i fomentar una resposta normalitzada a aquesta sensació, tractem de proporcionar-li i organitzar estímuls que donin lloc al que ell pugui organitzar els seus comportaments i generar aprenentatges. Si tens qualsevol dubte el nostre equip d'integració sensorial del mont estarà encantat de concerte i ajudar-vos.

D' altra banda, l' estimulació multisensorial, agrupa el sistema d' estímuls que proporcionarem a les petites amb necessitats especials o de suport generalitzat, de manera que aconseguim activar i actuar sobre les àrees cerebrals que no estan despertes a través d' estimuls visuals, auditius o olfactius als quals per les seves necessitats no tindrien accés.

T'ajudem?

En anda CONMiGO ens caracteritzem per ser EXPERTS en ATENCIÓ PRIMERENCA I RETARD MADURATIU. Els nostres terapeutes són grans professionals, especialitzats, que utilitzen el joc com a via d'aprenentatge.

  Selecciona el centre amb el qual vols contactar*